Zasady i cele przetwarzania danych osobowych przez Gabinet kosmetyczny Elżbieta Firmanty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję:

Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas rejestracji w moim gabinecie, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych jest Gabinet kosmetyczny Elżbieta Firmanty ul. Szosa gdańska 56 , 86-031 Osielsko tel. 795 020 504 NIP – 554 149 21 06 e mail : gabinet.elzbietafirmanty@interia.pl

W sprawach dotyczących Państwa danych kontaktowych możecie się ze mną kontaktować w następujący sposób:

– listownie : Gabinet kosmetyczny Elżbieta Firmanty ul. szosa Gdańska 56 , 86-031 Osielsko

– telefonicznie : 795 020 504

– e mail: gabinet.elzbietafirmanty@interia.pl

– osobiście : w siedzibie firmy adres j.w.

Podstawą prawna zbierania tych danych jest rozporządzenie RODO

W trakcie rejestracji w moim gabinecie proszę o następujące dane osobowe: imię i nazwisko , nr telefonu . Dane te wykorzystywane są w celu umówienia wizyty i ewentualnego kontaktu w sprawie przełożenia terminu i godziny wizyty, ewentualnego przypomnienia o wizycie a także w celu sporządzenia notatek dotyczących wykonanych usług i zastosowanych kosmetyków.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Przeniesienia Pani/Pana danych osobowych do innego podmiotu

Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie , że przetwarzanie Waszych danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Państwa dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak: dostawca usługi systemu do zarządzania gabinetem Timebox – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych , jednakże mogą być przekazywane do Państw trzecich(m. inn. USA) poprzez korzystanie przez administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z usług naszego gabinetu oraz nie dłużej niż 2 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestali Państwo korzystać z naszych świadczeń.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji marketingu własnych produktów lub usług, tylko i wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej pisemnej zgody marketingowej.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.